سیاست، تاریخ و ادبیات در قابوس نامه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

همان گونه که در متون تاریخی فارسی می توان آثاری را یافت که دارای ارزش
ادبی در خور نگرشی است، در متون ادبی نیز، آثاری وجود دارد که نادیده
گرفتن وجه و صبغه تاریخی آ ن ها دشوار است . گذشته از آن خلق یک اثر ادبی
خود رویدادی تاریخی است و برخی از آثار ادبی به شیوه های گوناگون با تاریخ
پیوند دارند . قابوس نامه امیر عنصرالمعالی از این دست آثار است . نویسند ۀ اثر ،
خود یک حکومتگر است و به یکی از سلسله های حکومتی شناخته شدۀ تاریخ
ایران تعلق دارد . کتاب، خود یک اندرزنامه است و مؤلف کوشیده با اثر خود به
فرزندش آداب مملکت داری بیاموزد . کتاب آیینه تمام نمای زندگی یک حکمران
سخن رفته و هم از آیین « آیین و شرط پادشاهی » است که در آن هم از
گفتارهای کتاب دربار ۀ آداب کارزار، آیین دبیری، آیین .« خدمت کردن پادشاه »
و شرط وزارت و آیین و شرط سپهسالاری درصدد آموختن اخلاق سیاسی به
کسی است که پدرش با این کتاب کوشیده است وی را برای کشورداری آماده
کند. گذشته از این ها، آگاهی های تاریخی کتاب نیز در خور توجه است . نوشتار
حاضر تلاشی است در بازکاوی ویژگی های تاریخی این اثر ادبی و می کوشد
جایگاه این اثر را در پیوند میان دو وجه و صبغه آن یعنی تاریخ و ادبیات
بازشناسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Politics,history and litreature in kabusnama

چکیده [English]

Likewise some persian historical texts have significant literary value, there are literary texts that is difficlt to be ignored their histiorical aspect. Besides this, creating a litrary work is a historic event and some of them have hisorical tiesin different ways. Kabusnama by Amr Unsur al-Ma ali is of the kind. The author himself was a ruler who belonged to one of well-known dynasties of Iran. This book in fact is a book of advice and its author try to teach his son the arts of governance. The book mirrors a rulers’ life perfectly and discusses either kingship manner and its condition or servicing a king. Books chapters on arts of battle and secretaryship, ministry manners and condition, are all in order to teach political ethics to one who is prepared by his father for governance. In addition, historical information of the book is noticeable. This article is to examine the historical features of this literary work and determine its status regarding its historical and literary aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kābūsnāma
  • Unsur al-M‘alī
  • Persian literature
  • arts of governance