مراکز آموزشی طوس از آغاز دوره اسلامی تا استیلای مغول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در بررسی تاریخ آموزش و پرورش در سرزمین های اسلامی به نواحی و شهرهایی
بر می خوریم که با وجود شهرت و کثرت علمای منسوب به آن اطلاع چندانی از
وضع علمی آنها در دست نیست . از جمله آنها ناحیه طوس است که به رغم
اهمیت مذهبی و برخاستن علما و دانشمندان بزرگی از آنجا چون شیخ طوسی،
ابوحامد غزالی، ابن حمزه طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی و ... تا کنون بررسی
دقیقی درباره آن انجام نیافته ا ست. یکی از جنبه های ناشناخته طوس مراکز
آموزشی آن است . در این مقاله مهمترین مراکز آموزشی این ناحیه معرفی و
شواهد و قرائن جدیدی نیز در تأیید وجود نظامیه طوس ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tụ̄s s Educational Cemters from the Beginning of Islamic Period till Mongolian Domination

چکیده [English]

Investigating the history of education in Islamic lands, we
encounter som regions abundance and fame of their scholars, there
is not enough information about their scientific situation. Among
them is Ṭūs region which despite its religious importance and rising
great scholars and scientists like Shaykh-i Ṭūsi, Abū Hāmid
Ghazzālī, Ibn Hamza Ṭūsi Khādja Nasīruddīn Ṭūsi, etc. From
there, has not been examined yet. One of Tụ̄s s unknown aspects is
its educational centers. This article is to introduce this region s
most important educational centers, and to presemt newly found
evidences which confirms the existence of Nizāmīyy in Ṭūs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ṭūs
  • Mashhad al-Redā
  • Friday Mosques
  • School
  • monastery
  • Nizāmīyya of Ṭūs