دیوان وزارت و نقش آن در دیوان سالاری خوارزمشاهیان 2،

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

خوارزمشاهیان(حک.491-628ق) برای پیشبرد اهداف خود نظامی اداری پدید 
آوردندکه دیوان وزارت درآن به عنوان نقطۀ پیوند سلطان و دیگر تشکیلات
اداری ودیوانی بود . وزیر ، دررأس تشکیلات دیوانی پس از سلطان ایفای نقش
می کرد. وزیرانی با خصائص وتوانایی های متفاوت نظام اداری خوارزمشاهیان را
برعهده داشتند که برخی از آنان درواپسین روزهای امپراتوری این دولت، به
سبب سوء استفاده های مالی و حفظ منافع فردی و ثروت اندوزی، نظام اداری و
حکومتی را به سراشیبی ضعف افکندند . دراین نوشتار دیوان وزارت و نقش آن در
نظام دیوانی خوارزمشاهیان بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ministry Chancery and Its Role in Khwarazm-Shahs Administrative System

چکیده [English]

Advancing their purposes, Khwarazm-Shahs (491-628A.H.)
created an administrative system in which Ministry Chancery
was the intersection of king and other chanceries. Minister as
the head of all chanceries, Was the 2nd authority after the king.
Ministers with different characteristics, and abilities managed
khwarazm-Shahs administrative system. Some of the latter
ministers misused public funds to become wealthy, and this led
the administrative and governmental system to decline. This
article is to consider the ministry chancery and its role in
Khwarazm-Shahs administrative system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khwarazm
  • ministry
  • Khwarazmian ministers
  • Khwarezm - Shahs