مرکز علمی جندی شاپور و جایگاه آن در تحولات فرهنگی مسلمانان 1

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در باب مرکز علمی جند یشاپور که در قرن سوم میلادی به دورۀ شاپور اول
بنیان نهاده شد و در قرن پنجم میلادی در اثر مساعی خسرو انوشیروان در قالب
بیمارستان و مدرسه تکامل یافت، بسیار سخن گفته اند؛ نوشتار حاضر که در
چهار بخش: درآمد، مؤسس و زمان تأسیس، کارکردهای جندی شاپور پیش از
ظهور اسلام، جندی شاپور در دورۀ اسلامی و تأثیر آن بر نهضت فرهنگی
مسلمانان تدوین شده، بر آن است تا ضمن مقایسه و تحلیل آراء و دیدگاه های
مختلف در این باره، ارزیابی واقع بینانه تری از اهمیت و جایگاه آن به ویژه در
تحولات فرهنگی دوره اسلامی به دست دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific Center of Djundishapūr; Its Role in Cultural Evolution of Muslims

چکیده [English]

A lot has been told already about the scientific center of
djundishapūr which was founded in 3rd century AD by Shapur I, and
evolved into a medical center and college by the 5th century due to the
efforts of Khosrow I (Anūshīravān). Current work, is organized in
four sections; Introduction, Founding Fathers, Time of Foundation,
and Product and Output of djundishapūr before Islam and During
Islamic Era and Its Effect on the Cultural Movements of the Muslims.
It is aimed to compare and analyze different views expressed up to
now and present a more realistic view about its role, especially on
cultural development of the Islamic world

کلیدواژه‌ها [English]

  • djundishapūr
  • medicine
  • Herbal pharmacology
  • medical centers
  • A’l Bakhtīshu