نظام سیاسی، تشکیلات و سازمان های حکومتی طولونیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

دولت طولونیان (254-292ق) از جملۀ دولت های کوچکی بود که در دوران ضعف و تجزیۀ خلافت عباسی در سرزمین باستانی مصر پاگرفت. از آنجا که هردولتی برای ادارۀ قلمرو خویش نیازمند نظام دیوانی کارآمدی است، امرایطولونی، به ویژه احمد و خمارویه، نیز علاوه بر حفظ دیوا ن ها و سازمان های موجود که به تدریج از آغاز ورود اسلام در مصر شکل گرفته بود، اقدام به تأسیس دیوان ها و سازمان های جدیدی کردند. در این نوشتار سعی شده است تاتشکیلات و سازمان های اداری این دولت مطالعه و بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political System, Organization and Governmental Institutes of the Tūlūnīds

چکیده [English]

Tūlūnīds were among the small states which were founded during the
weakening and disintegration of the Abassids caliphate. Since an
efficient bureaucracy is and essential part of every government,
Tūlūnīd rulers especially Ahmad and Khomaroyeh, along preserving