تصوف اسلامی در آذربایجان تا آغاز قرن هفتم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

تصوف در آذربایجان، بنا به دلایل مختلف دیرتر از سایر نقاط اسلامی آغاز
شد. هرچند که رگه هایی از اندیشه هایِ عرفانیِ قبل از اسلام در نظرات برخی از
متصوفه دیده می شود. ولی اغلب، تصوفِ معتدل و مقیّد به شریعت مورد توجّه و
تبعیّت آن ها بوده است تا حدی که باباهای بی اعتنا به رسومِ خانقاهی و گاه
شوریده حال، مکاشفات خود را در راه تبلیغ شریعت به کار می بستند. صوفیان
آذربایجان تا قبل از تسلط مغول، پایبند به تصوف عملی و اهل تهذیب نفس
بودند. به همین دلیل در بین عموم مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار و از مباحثِ
نظری و کفالت لطایف عرفانی به دور بود هاند. خانقاه های آذربایجان نیز در قرون
پنجم و ششم پررونق و پذیرای عرفای سیّاح بوده و مشربِ فتوت نیز به دلیل
تحولات سیاسی و اجتماعی پیروان زیادی داشت. مقالۀ حاضر، سعی دارد با
بررسی آراء و افکار مشایخ صوفیه، سیر تاریخی جهت گیری تصوفِ آذربایجان را
تا قبل از تسلط مغول نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sufism in Ādharbay dJān up to 7th century

چکیده [English]

Sufism in Ādharbaydjān was established later than other Islamic areas
for several reasons. However some pre-Islamic Gnostic thoughts are
seen in some ot the Sufis opinions. But often the Sufism, which was
gentle and tied to religion, was followed by them. This was to