عوامل ناکامی مراکز رسمی آموزشی تبلیغی فاطمیان در گسترش مذهب اسماعیلی در مصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

با انتقال مرکز حکومت فاطمیان (358-567ق) به قاهر ه در 362 ق، دستگاه 
دعوت اسماعیلی، با هدف ترویج عقاید اسماعیلی در میان آحاد مردم مصر، در قالب
نهادهای تبلیغی آموزشی مانند مجالس الحکمه، جامع الازهر ودارالعلم سازماندهی
شد. با این همه، این نهادها موفقیت چندانی در انجام وظیفه پیش گفته به دست
نیاوردند. بررسی ناکامی این نهادها در تحقق اهداف مورد نظر، می تواند نقش مهمی
در تبیین عوامل ناتوانی فاطمیان در تثبیت مذهب اسماعیلی در سرزمین مصر
داشته باشد . از سوی دیگر، پیچیدگی عقاید اسماعیلی و سلسله مراتب گروش به
مذهب اسماعیلی، در عمل، گروش عامة مردم بدان را با دشواری های جدی روبرو
می ساخت. در هر حال، فعالیت ناهمگون و ناپیوسته جامع الازهر و دارالعلم در عرصة
ترویج مذهب اسماعیلی در مصر عهد فاطمی، از عواملی بودند که شرایط را به
گونه ای رقم زدند تا نهادهای اسماعیلی کارنامة موفقی در عرصة اشاعه و فراگیر
کردن مذهب اسماعیلی در مصر نداشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causes of Fatimid Educational-Promotional Centers’ Failure in the Development of Ismaili Sect in Egypt

چکیده [English]

After moving Fatimid Capital to Cairo (362 A.H.), Ismaili
propagation system was organized in the form of promotionaleducational
institutions like Madjālis al-Hikma, Djāmi’ al-Azhar and
Dar al-’ilm. Though, these institutions were not so successful in their
mission. Consideration of this failure could be important in the
explanation of Fatimids’ weakness in establishing Ismaili sect in
Egypt. Complicated Ismaili beliefs and its hierarchical system which
made difficulties in people’s conversion to it, and uncoordinated
promotional activities of al-Azhar and Dār al-’ilm, are of the causes
of this failure

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatimids
  • promotional-educational institutions
  • Ismaili belifes
  • Madjālis al-Hikma
  • Djāmi’ al-Azhar
  • Dar al-’ilm