نیروی دریایی فاطمیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

استقرار فاطمیان در جنوب دریای مدیترانه سبب شد که این دولت برای
تحکیم و توسعة قدرت خود در پهنة این دریا به تقویت نیروی دریایی و
ساخت کشتی و تهیة اَدوات و تجهیزات نیروی دریایی اهتمام ویژه ای داشته
باشد، چندان که دیوانی برای نظارت بر امور نیروی دریایی تأسیس کرد. در
این مقاله وجوه مختلف نیروی دریایی فاطمی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fatimids’ Marine Force

چکیده [English]

Establishment of Fatimid state in the south of Mediterranean Sea
led them show great diligence in strengthening marine force,
manufacturing ships and supplying marine equipments, in order to
develop their power in the sea’s arena. They, also, establish a
ministry to manage marine force affairs. This article considers
different aspects of Fatimids’ marine force.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatimids
  • marine force (bahrīyya)
  • Mediterranean sea
  • ship factory (dār al-sinā’a)
  • Egypt