اندیشه های هزاره مدارانة نقطویه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

نقطویان از گروه های دگراندیش فعالی بودند که با تبلیغات و فعالیت های خود
تا مدت ها حاکمیت صفوی را به چالش کشیدند. اهمیت مطالعة اندیشه های این
گروه زمانی افزون می شود که بدانیم نقطویه دارای منظومة فلسفی پیچیده ای بودند
که یکی از مهم ترین آموزه های آن باورهای هزاره مدارانه است. در این مقاله،
کوشیده شده است تا بر این بخش از دیدگا ه های نقطویه پرتوی افکنده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nuķtawiyya’s Millenarianism

چکیده [English]

Nuķtawīs were of active dissident groups began a movement in
Safawid era which challenged the government. Examining Nuķtawī
thoughts becomes more important when one considers their
complicated philosophical system which millenarianism is one of its
most important teachings. This article aims to shed light on this
Nuķtawī doctorine

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safawid era
  • Nuķtawiyya
  • Mahmoud Pasi khāni millenarianism