میرزا ابوتراب نطنزی و رویکردی بدیع به مسألة تثلیث زاویه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در دوران قاجار که مقارن بود با تحولات بزرگ فرهنگی و اجتماعی در
ایران از جمله انتقال علوم دقیقه از حوزه به مدرسه، به دانشمندی جامع به
نام میرزا ابوتراب برمی خوریم. وی به مسألة تثلیث زاویه پرداخته و در رسالة
در معرفت وتر ثلث قوس معلومة الوتر، راهی نوین برای حل آن گشوده
است. مقالة حاضر درصدد روشن نمودن شرایط زندگی و شخصیت میرزا
ابوتراب و نیز معرفی رساله و تبیین راه حل اوست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mīrzā Abū Turāb Naţanzī and A Novel Attitude to the Problem of Trisection of An Angle

چکیده [English]

Qajarid era was simultaneous with huge social and cultural changes
in Iran, including the teaching of exact sciences in modern schools
rather than traditional seminaries; we encounter a religious scholar,
who was expert in both fields of rational and traditional sciences,
called Mīrzā Abū Turāb Naţanzī. In a treatise entitled Dar Ma، rifati
Watar-i Thulth-i ķaws-i Ma، lūma al-Watar (on the knowledge of
the chord of one-third of an arc with a known chord), he presented a
novel numerical method for trisecting an angle. This article is to
survey Mīrzā Abū Turāb’s biography and works, and introduce his
treatise and method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sciences in Qajarid era
  • Mīrzā Abū Turāb
  • Trisection of An Angle