مساکن و آطام یهودیان حجاز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

یهودیان که به عنوان قومی مهاجر پس از آوارگی های بسیار به حجاز راه یافتند، با
حضور چند صد ساله در این سرزمین، آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل
توجهی برجای نهادند . در این میان بررسی نحوۀ سکونت یهودیان در حجاز، به منظور
تبیین بُعد دیگری از حیات اجتماعی و وضع معیشتی آنان در این سرزمین حائز اهمیت بسیار است . به نظر می رسد علاوه بر
مال اندیشی اقتصادی و فراست در امور
سیاسی، برخورداری از استحکامات اساسی و سکونت در قلاع مستحکم، نقش مهمی در
تحکیم مواضع استقرار و موقعیت اجتماعی یهودیان در حجاز داشت . در این مقاله
ضمن بررسی نحوۀ سکونت یهودیان حجاز در مقایسه با اعراب، ساختار و کاربردهای
سیاسی اجتماعی مساکن آنان در این سرزمین، براساس منابع تا ریخی بررسی و به
ترتیب در سه بخش تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Districts and Strongholds of Jews in Hidjāz

چکیده [English]

Jews as a migratory nation after many years of exile settled in Hedjāz
finally. Living in this region for several centuries, they produced
noticeable political, economical, social and cultural effects. Therefore
their settlement is very important in order to explain another aspect of
their social life and living condition in Hedjāz. In addition to their
economic foresight and cleverness in political affairs, having
fundamental strongholds and living in fortified castles was an
important key in strengthening of Jews’ deploying positions and social
situation in Hedjāz. Comparing Jews and Arabs settlements in Hedjāz,
this article describes the structure and political-social applications of
Jews’ districts in Hedjāz according to historical sources

کلیدواژه‌ها [English]

  • History of Early Islam
  • Jew
  • Hedjāz
  • Districts
  • Castles
  • Strongholds