رساله های تاریخی سفینۀ تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

سفینه تبریز مجموعه ای است خطّی مشتمل بر 209 عنوان کتاب، رساله، گزیدۀ کتاب،
قصیده، منظومه، جدول و نامه که ابوالمجد محمّد بن مسعود تبریزی در سال های
723-721 ه آن ها را گزینش، تلخیص یا تألیف و به خطّ خویش کتابت کرده است . 12
اثر از این مجموعه را کتاب ها، رساله ها، خلاصه ها، نامه ها و جدول هایی در برمی گیرد
که می توان آن ها را در زمرۀ تاریخ یا حاوی موادّ تاریخی به شمار آورد . در این مقاله
ضمن بررسی این آثار به ارزیابی اجمالی آن ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Treatises within Safīni-yi Tabrīz

چکیده [English]

Safīni-yi Tabrīz is a manuscript which includes 209 books, treatises,
books’ excerpts, odes, long poems, tables and letters; all are selected,
summarized or composed by Abu al-Majd Muhammad b. Mas،ūd
Tabrīzī during 721-723 A.H. He scribed all the collection himself.
There are 12 works within this collection which are historical or
containing historical materials. Examining these works, this article is
to evaluate them briefly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic- Persian Historiography
  • Sīra
  • Historiography in Mongol Period
  • Safīni-yi Tabrīz