سازمان اخیان روم و ارتباط آن با ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در منابع تاریخی دوره سلجوقیان روم، به گروهی تحت عنوان اخیان که حضوری فعال در جامعه داشته‌اند، اشاره شده است. این گروه از طبقات میانی جامعه و به ویژه پیشه‌وزان برخاسته بودند و آرمان ها، قوانین و ویژگی‌های گروهی شان آنان را با اهل فتوت در ایران و عراق مشابهت تام می‌بخشید. صرف نظر از باورهای صوفیانه و مذهبی‌شان در تحولات اجتماعی نیز نقشی چشمگیر داشتند و از آنجاکه دارای پایگاهی مردمی بودند، دامنه تاثیرگذاری آنان طیف وسیعی از جامعه را در بر می‌گرفت. توجه به این گروه از دیدگاه این پژوهش، معطوف است به ردیابی نشانه‌های ارتباط این سازمان با ایران و نیز میران مشارکت ایرانیان در گسترش و رواج این پدیده اجتماعی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Akhyan ― I Rūm organization and its relationship with Iran

نویسنده [English]

  • Z Rabbani
چکیده [English]

In historical sources of Rome´s Seljuks, there is a reference to a group named Akhyān who were very active in the society. This group were from the middle class and especially craftsman and their ideals, rules and groups features were exactly similar to those of Ahl-Al-Futtuwwa in Iran and Iraq. Apart from their mystical and religious beliefs, they had a noticeable role in social transition and as they were supported by the society they had a widespread influence on the society. We study this group, here, to find the traces of this organization´s relation with Iran and also to study the Iranian´s participation and role in expanding this social phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Akhyan―i—Rome Organization
  • Futtuwwa