روابط بازرگانی آراگون و قَشتالَه با بیبرس و تحریم اقتصادی مصر از سوی پاپ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

این نوشتار، پس از بررسی چگونگی ورود دو دولت اروپایی  قشتاله و آراگون به بازار تجارت شرق، به علل انعقاد معاهدات تجاری آنان با بیبرس، سلطان مملوکی مصر، و سپس به تأثیر تحریم اقتصادی مصر از سوی پاپ گریگوری دهم بر این روابط پرداخته است. در سده هفتم هجری در پی استیلای مغولان بر شاهراه های تجاری آسیا و نیز روابط خصمانه ایلخانان با اردوی زرّین، راه تجارتِ خشکی چین به اروپا ناامن شد و راه تجارت دریایی چین، دریای سرخ، مدیترانه که به اروپا می‌رسید، جایگزین آن گردید و دولت ممالیک مصر به دلیل استقرار در مسیر راه اخیر اهمیتی مضاعف یافت؛ بدین سبب آراگون و قشتاله برای تأمین مایحتاج خود که در شرق دور تولید می‌شد، ناگزیر مناسبات تجاری خود با بیبرس را بهبود بخشیدند؛باری به سبب نیاز این دولت ها به بیبرس و بالعکس تحریم اقتصادی مصر از سوی پاپ، نتوانست تاثیر چندانی در روابط میان این دولت ها چندان بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aragon and Castile’s Trade Relationship with Baybars, and Pop’s Economic Sanctions against Egypt

نویسندگان [English]

  • A B.Hazaveh
  • GH Tajbakhsh
چکیده [English]

Indicating how two European states, Aragon and Castile, started trade
relationship with the East, this article is to investigate the causes of
their trade contracts with Baybars, Mamluk Sultan of Egypt, and the
effects of Pop Gregory X’s economic sanctions because of these trade
relationships. Mongol’s domination of Asian main trade roads, and
then, Ilkhanids’ hostility with Golden Horde led to insecurity of trade
road from China to the Europe, and it was replaced by China-Europe
marine trade route which was Red Sea-Mediterranean Sea, and was
redoubled the importance of Mamluks due to their domination of
some parts of this Marine route. Therefore, Aragon and Castile were
forced to improve their trade relationship with Baybars, in order to
provide their needs from the Far East. Because of Aragon and
Castile’s being in need of Baybars help, Pop’s economic sanctions had
not any considerable effect on these trade relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aragon
  • Castile
  • Egypt
  • Baybars
  • trade
  • Red Sea
  • economic sanctions