نویسنده = عالم زاده، هادی
تعداد مقالات: 1
1. «خاتمۀ» روضة الصفا(تألیف سده نهم): بحثی در باب مؤلف و محتوای آن

دوره 15، 1(پیاپی 29 بهار و تابستان 1398)، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-166

زهرا رضایی نسب؛ قنبر علی رودگر؛ هادی عالم زاده