نویسنده = نایفی، صدیقه
تعداد مقالات: 1
1. حاکمیت بر رعایا: بازتاب ایدئولوژی صفویان در نقاشی‌های «مرد سوار بر اسب و فیل ترکیبی» (پیکره در پیکره)

دوره 14، 2(پیاپی 28 پاییز و زمستان 1397)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-158

صدیقه نایفی؛ اصغر جوانی؛ محمدرضا مریدی