نویسنده = محمدبیگی، گیتی
تعداد مقالات: 1
1. روابط علمی زیدیه و امامیه از غیبت صغری تا قرن ششم هجری

دوره 15، 2(پیاپی 30 پاییز و زمستان 1398)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 71-100

گیتی محمدبیگی؛ علی رضا ابطحی؛ محمد علی چلونگر