نویسنده = وحید نیا، آلاء
تعداد مقالات: 1
1. ملاحظاتی در تصحیح مخطوطات کهن قرآنی برمبنای شیوه کارل لاخمان در تصحیح متون

دوره 15، 1(پیاپی 29 بهار و تابستان 1398)، بهار و تابستان 1398، صفحه 205-228

آلاء وحید نیا