نویسنده = بیاتلو، حسین
تعداد مقالات: 5
1. معضلات اجتماعی عهد ناصری در رساله قانون قزوینی با تأکید برشاخص سرقت

دوره 15، 2(پیاپی 30 پاییز و زمستان 1398)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 101-126

حسین بیاتلو


2. تاریخ اجتماعی در مینیاتورهای سورنامه‌های عثمانی: سورنامه وهبی و همایون

دوره 12، 2(پیاپی 24 پاییز و زمستان 1395)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 147-176

رضا عباسى؛ حسین بیاتلو


3. آیین‌های نمایشی در جشن‌های دربار عثمانی: نمایش اورتا‌اویون و قره‌گوز

دوره 11، 1 (پیاپی 21 بهار و تابستان 1394)، بهار و تابستان 1394، صفحه 93-120

رضا عباسى؛ حسین بیاتلو


4. نقش ادوات پرتابی در جنگ‌های قلعه‌ای در سرزمین‌های اسلامی پیش از ابداع توپ

دوره 9، 2(پیاپی 18 پاییز و زمستان1392)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 61-89

محمد حسین فرجیهای قزوینی؛ محمد نورمحمدی؛ حسین بیاتلو


5. تنوع و تکامل پرتابه های جنگی در دوره اسلامی

دوره 8، 2(پیاپی 16 پاییز و زمستان 1391)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 87-116

محمد نورمحمدی؛ حسین بیاتلو