نویسنده = کاوسی رحیم، علی
تعداد مقالات: 1
1. حسن بن زاهد کرمانی دانشمند کیمیایی سده هشتم هجری و آثار او در کیمیا

دوره 8، شماره 1(پیاپی 15 بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 191-204

علی کاوسی رحیم؛ رضا کوهکن؛ یونس فرهمند