نویسنده = مجتهدی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. کاغذ بغدادی در قرون نخستین اسلامی، بازخوانی یک انگاره

دوره 12، 1 (پیاپی 23 بهار و تابستان 1395)، بهار و تابستان 1395، صفحه 29-45

مهدی مجتهدی