نویسنده = پنجه، معصومعلی
تعداد مقالات: 5
1. جنگ، صلح و ازدواج: روابط خُمارویه طولونی (حک. 270-282ﻫ) با خلافت عباسی

دوره 13، 2(پیاپی 26 پاییز و زمستان 1396)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 25-38

معصومعلی پنجه


2. شورش و گروش: قبطیان مسیحی و حاکمان مسلمان در مصر سده های دوم و سوم هجری

دوره 8، 2(پیاپی 16 پاییز و زمستان 1391)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 3-18

معصومعلی پنجه


3. گروش قبطیان به اسلام در دوره ممالیک بحری: زمینه ها، علل و پیامدها

دوره 6، 2(پیاپی 12 پاییز و زمستان 1389)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 77-105

معصومعلی پنجه


4. خطط نگاری در مصر اسلامی

دوره 1، 2(پیاپی 2 پاییز و زمستان 1384)، پاییز و زمستان 1384، صفحه 151-170

معصومعلی پنجه


5. نظام سیاسی، تشکیلات و سازمان های حکومتی طولونیان

دوره 1، 1(پیاپی 1 بهار و تابستان 1384)، بهار و تابستان 1384، صفحه 21-48

هادی عالم زاده؛ معصومعلی پنجه