نویسنده = عروج نیا، پروانه
تعداد مقالات: 2
1. شادی در حکمت قدیم ایران و تأثیر آن در ایران اسلامی

دوره 9، 1(پیاپی 17 بهار و تابستان1392)، بهار و تابستان 1392، صفحه 23-39

پروانه عروج نیا


2. ابوالحسن خرقانی و آیین جوانمردی

دوره 8، 2(پیاپی 16 پاییز و زمستان 1391)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 19-44

پروانه عروج نیا