نویسنده = امینی کاشانی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی واژه شناختی و معناشناختی روستا و رستاق در دوره اسلامی تا سده هفتم هجری 1

دوره 8، 2(پیاپی 16 پاییز و زمستان 1391)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 73-86

الهام امینی کاشانی؛ قنبر علی رودگر