نویسنده = رودگر، قنبر علی
تعداد مقالات: 3
1. «خاتمۀ» روضة الصفا(تألیف سده نهم): بحثی در باب مؤلف و محتوای آن

دوره 15، 1(پیاپی 29 بهار و تابستان 1398)، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-166

زهرا رضایی نسب؛ قنبر علی رودگر؛ هادی عالم زاده


2. بررسی واژه شناختی و معناشناختی روستا و رستاق در دوره اسلامی تا سده هفتم هجری 1

دوره 8، 2(پیاپی 16 پاییز و زمستان 1391)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 73-86

الهام امینی کاشانی؛ قنبر علی رودگر


3. ماهیت و فلسفه خلاصه نویسی در فرهنگ اسلامی

دوره 5، 1(پیاپی 9 بهار و تابستان 1388)، بهار و تابستان 1388، صفحه 129-142

قنبر علی رودگر