نویسنده = شرفی، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. الناصر لدین الله (حک: 575 622 ه.): خلیفه هوشمند و مدبر عباسی

دوره 8، 2(پیاپی 16 پاییز و زمستان 1391)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 117-135

محبوبه شرفی