نویسنده = محمدی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. نقش دین در روابط سیاسی- نظامی خانات قپچاق و ایلخانان

دوره 8، 2(پیاپی 16 پاییز و زمستان 1391)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 153-172

صالح پرگاری؛ مریم محمدی