نویسنده = قنوات، عبدالرحیم
تعداد مقالات: 4
1. خلَط روایات تاریخی: افسانه ارُینب

دوره 8، شماره 1(پیاپی 15 بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 3-25

عبدالرحیم قنوات


2. گزارشی فاخر از تاریخ اسلام 1 بررسی کتاب «تاریخ اسلام» اثر زنده یاد دکترعلی اکبر فیاض

دوره 7، 2(پیاپی 14 پاییز و زمستان 1390)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 141-169

عبدالرحیم قنوات


3. خاتونِ بخارا

دوره 5، 2 (پیاپی10 پاییز و زمستان 1388)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 3-34

عبدالرحیم قنوات


4. بررسی دو روایت از ماجرای جیش اسامه

دوره 3، 2(پیاپی 6 پاییز و زمستان 1386)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 5-17

عبدالرحیم قنوات