نویسنده = گرامی، سیدمحمدهادی
تعداد مقالات: 1
1. تطور گفتمان تفویض در سده دوم هجری و طیف مفضّل بن عمر

دوره 8، شماره 1(پیاپی 15 بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 27-57

سیدمحمدهادی گرامی