نویسنده = محمدی، علی
تعداد مقالات: 2
1. منازعات حنابله با شیعه امامیه در عصر سلجوقی

دوره 8، شماره 1(پیاپی 15 بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 99-124

علی محمدی


2. شاهان صفوی و موسیقی

دوره 7، 2(پیاپی 14 پاییز و زمستان 1390)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 77-95

قنبرعلی رودگر؛ علی محمدی