نویسنده = خضرائی، بابک
تعداد مقالات: 2
1. مبانی نظری موسیقی دوره سلجوقی در متون قرون پنجم تا هفتم هجری

دوره 8، شماره 1(پیاپی 15 بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 125-140

بابک خضرائی


2. ایقاع و اصول در رساله‌ موسیقی کلیات یوسفی

دوره 5، 2 (پیاپی10 پاییز و زمستان 1388)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 141-156

بابک خضرائی