نویسنده = فرهمند، یونس
تعداد مقالات: 6
1. ابن رضوان مالقی(د784ﻫ) و اندیشه سیاسی وی

دوره 9، 2(پیاپی 18 پاییز و زمستان1392)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 91-107

مجتبی دوستی؛ یونس فرهمند


2. خرد‌گرایی یا نص‌گرایی در البدء و التاریخ

دوره 9، 1(پیاپی 17 بهار و تابستان1392)، بهار و تابستان 1392، صفحه 59-80

خضر پورعبادی؛ یونس فرهمند


3. حسن بن زاهد کرمانی دانشمند کیمیایی سده هشتم هجری و آثار او در کیمیا

دوره 8، شماره 1(پیاپی 15 بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 191-204

علی کاوسی رحیم؛ رضا کوهکن؛ یونس فرهمند


4. مجریطی و رساله‌ کیمیایی او ،

دوره 6، 1(پیاپی 11 بهار و تابستان 1389)، بهار و تابستان 1389، صفحه 81-108

یونس فرهمند؛ امیر عبدالهی


5. ابن ابی زرع و روض القرطاس 2

دوره 2، 2(پیاپی 4 پاییز و زمستان 1385)، پاییز و زمستان 1385، صفحه 65-80

یونس فرهمند


6. مرکز علمی جندی شاپور و جایگاه آن در تحولات فرهنگی مسلمانان 1

دوره 1، 1(پیاپی 1 بهار و تابستان 1384)، بهار و تابستان 1384، صفحه 3-19

یونس فرهمند