نویسنده = احمدوند، عباس
تعداد مقالات: 1
1. بارتلمی دی هربلو و« کتابخانه شرقی» او

دوره 8، شماره 1(پیاپی 15 بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 205-223

عباس احمدوند؛ امیر مؤمنی هزاوه