نویسنده = دهقان پور، زهره
تعداد مقالات: 1
1. پیامدهای اجتماعی مهاجرت قبایل عرب به ایران

دوره 7، 2(پیاپی 14 پاییز و زمستان 1390)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 3-23

زهره دهقان پور؛ علی بیات