نویسنده = داداش نژاد، منصور
تعداد مقالات: 2
1. رِباط رامِشت: خدمات و اقدامات تاجری ایرانی در مکه در سده ششم هجری

دوره 9، 2(پیاپی 18 پاییز و زمستان1392)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 17-36

منصور داداش نژاد


2. کَش ها و کشّی ها 1

دوره 7، 2(پیاپی 14 پاییز و زمستان 1390)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 25-32

منصور داداش نژاد