نویسنده = عبادی، مهدی
تعداد مقالات: 4
1. بحران مشروعیت سلطنت سلیم اول و ارتباط آن با وقوع جنگ چالدران

دوره 10، 1(پیاپی 19 بهار وتابستان 1393)، بهار و تابستان 1393، صفحه 141-158

مهدی عبادی


2. دشت قپچاق: بررسی جغرافیایی و تاریخی

دوره 7، 2(پیاپی 14 پاییز و زمستان 1390)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 57-75

مهدی عبادی؛ زینب فضلی


3. حکومتگران و تحولات مذهبی آذربایجان (از برافتادن ایلخانان تا برآمدن صفویان)

دوره 5، 2 (پیاپی10 پاییز و زمستان 1388)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 107-140

مهدی عبادی


4. تأملی در تسامح مذهبی مغولان در ایران

دوره 4، 2(پیاپی 8 پاییز و زمستان 1387)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 65-80

مهدی عبادی