نویسنده = فضلی، زینب
تعداد مقالات: 2
1. دشت قپچاق: بررسی جغرافیایی و تاریخی

دوره 7، 2(پیاپی 14 پاییز و زمستان 1390)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 57-75

مهدی عبادی؛ زینب فضلی


2. عوامل ناکامی مراکز رسمی آموزشی تبلیغی فاطمیان در گسترش مذهب اسماعیلی در مصر

دوره 4، 2(پیاپی 8 پاییز و زمستان 1387)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 19-44

احمد بادکوبة هزاوه؛ زینب فضلی