نویسنده = رودگر، قنبرعلی
تعداد مقالات: 3
1. غرر السیر، بررسی درباره نام اصلی و مؤلف آن

دوره 10، 1(پیاپی 19 بهار وتابستان 1393)، بهار و تابستان 1393، صفحه 105-120

علیرضا عبداللهی؛ قنبرعلی رودگر


2. شاهان صفوی و موسیقی

دوره 7، 2(پیاپی 14 پاییز و زمستان 1390)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 77-95

قنبرعلی رودگر؛ علی محمدی


3. از نماز تا نماد: تأملی در تاریخ نماز جمعه تا پایان خلافت عباسی

دوره 6، 2(پیاپی 12 پاییز و زمستان 1389)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 3-20

قنبرعلی رودگر