نویسنده = بابایی، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. تحولات سگبانی در دیوانسالاری عثمانی

دوره 7، 2(پیاپی 14 پاییز و زمستان 1390)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 97-111

حسن حضرتی؛ طاهره بابایی