نویسنده = موسی پور، ابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. مناسبات دین با فرهنگ غذایی مردم ایران در دوران صفوی_ قاجاری

دوره 7، 2(پیاپی 14 پاییز و زمستان 1390)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 113-140

ابراهیم موسی پور


2. تاریخ اجتماعی: رویکردی نوین به مطالعات تاریخی

دوره 3، 2(پیاپی 6 پاییز و زمستان 1386)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 141-155

ابراهیم موسی پور