نویسنده = ذهبی، سید عباس
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه های فرهنگ و تمدن در آثار اخوان الصفا

دوره 7، 1(پیاپی 13 بهار و تابستان 1390)، بهار و تابستان 1390، صفحه 3-25

سمانه عسکری؛ سید عباس ذهبی