نویسنده = دانشیار، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. رقابت های محلی در بیهق: ریشه های سیاسی (سده های سوم تا هفتم هجری)

دوره 7، 1(پیاپی 13 بهار و تابستان 1390)، بهار و تابستان 1390، صفحه 27-47

مرتضی دانشیار