نویسنده = اشتری تفرشی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. علمای ایرانی و تثبیت تسنن در مصر عهد ایوبی

دوره 7، 1(پیاپی 13 بهار و تابستان 1390)، بهار و تابستان 1390، صفحه 49-63

حسین مفتخری؛ علیرضا اشتری تفرشی؛ علی رجب لو؛ محمد حسین منظور الاجداد


2. جایگاه و توانمندی های سیاسی نهاد شرطه بغداد (از تأسیس تا اوایل عصر بویهی)

دوره 4، 1(پیاپی 7 بهار و تابستان 1387)، بهار و تابستان 1387، صفحه 73-87

سید هاشم آقاجری؛ علیرضا اشتری تفرشی