نویسنده = منظور الاجداد، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. علمای ایرانی و تثبیت تسنن در مصر عهد ایوبی

دوره 7، 1(پیاپی 13 بهار و تابستان 1390)، بهار و تابستان 1390، صفحه 49-63

حسین مفتخری؛ علیرضا اشتری تفرشی؛ علی رجب لو؛ محمد حسین منظور الاجداد