نویسنده = یوسفی فر، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. غازانیه تبریز: نماد تحول فرهنگی مغولان

دوره 7، 1(پیاپی 13 بهار و تابستان 1390)، بهار و تابستان 1390، صفحه 65-82

پرویز علی پرویز علی؛ شهرام یوسفی فر