نویسنده = چنگیزی، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. تاریخ نگاری ابن آیبک دواداری در کنزالدرر1

دوره 7، 1(پیاپی 13 بهار و تابستان 1390)، بهار و تابستان 1390، صفحه 83-113

اسماعیل چنگیزی