نویسنده = زرگری نژاد، غلام حسین
تعداد مقالات: 1
1. کنکاوی در منابع تأمین غلام و کنیز در عصر قاجار

دوره 7، 1(پیاپی 13 بهار و تابستان 1390)، بهار و تابستان 1390، صفحه 115-128

غلام حسین زرگری نژاد؛ نرگس علیپور