نویسنده = حسینی، سید مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. مالیات و هزینه های ولایات در دوره قاجاریه: کتابچه دستورالعمل جمع و خرج بسطام و شاهرود (1294-1295ه)

دوره 7، 1(پیاپی 13 بهار و تابستان 1390)، بهار و تابستان 1390، صفحه 129-164

محمد علی کاظم بیگی؛ سید مصطفی حسینی