نویسنده = نظا م الدینی، سید حسین
تعداد مقالات: 1
1. سلَفیان تکفیری یا الجهادیون: خاستگاه و اندیش هها

دوره 7، 1(پیاپی 13 بهار و تابستان 1390)، بهار و تابستان 1390، صفحه 165-194

سعید عدالت نژاد؛ سید حسین نظا م الدینی