نویسنده = کاظم نیا، فریبا
تعداد مقالات: 2
1. دلالت های کارکردشناسانه کنیزان در دوره میانه برپایه نام های آنان

دوره 6، 2(پیاپی 12 پاییز و زمستان 1389)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 21-46

فریبا کاظم نیا


2. کنیزان: وضع اجتماعی- حقوقی در دورۀ مغول- ایلخانی

دوره 3، 1(پیاپی 5 بهار و تابستان 1386)، بهار و تابستان 1386، صفحه 85-113

فریبا کاظم نیا